Privacy policy

Privacy policy               DTMrood         

Vereniging DynamicTennis Maasgouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons­gegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons­gegevens. Vereniging DynamicTennis Maasgouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:     

 •           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn  verstrekt.
 •          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 •         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 •           Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 •           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging DynamicTennis Maasgouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Vereniging Dynamictennis Maasgouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •          Administratieve doeleinden.
 •          Communicatie met betrekking tot toernooien, competities en ledenvergaderingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •           Het inzichtelijk maken van de aangesloten leden middels een ledenlijst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging DynamicTennis Maasgouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •            Achternaam.
 •            Tussenvoegsel.
 •            Voornaam.
 •            Voorletters.
 •            Geslacht.
 •          Geboortedatum.
 •           Adres.
 •          Postcode.
 •           Woonplaats.
 •         Telefoonnummer.
 •          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging DynamicTennis Maasgouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 •            Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •            Het aanmelden bij de Dynamictennis Bond Nederland in verband met deelname toernooien, competities.
 •           Het aanvragen van subsidie bij de gemeente Maasgouw.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereen­komst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vereniging DynamicTennis Maasgouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 •            Alle personen die namens Vereniging Dynamictennis Maasgouw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •            We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 •            We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 •            Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 •           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Vereniging: DynamicTennis Maasgouw

Secretariaat: Kasteel Daelenbroeckstraat 54

Postcode: 6043 XR

Plaats: Roermond

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Contact

CONTACT
BESTUUR
Voorzitter: Geert Kehrens 0475-572160 
Secretaris: Annie Frielink 06-54245410
Penningmeester: René Frielink  06-51601949
Lid: Thieu Rietjens      06-16459641Trainer: Geert Kehrens 0475-572160
Websitebeheerder: Har Houben 0475-572362
CONTACT 
Wij vinden het leuk als je contact met ons zoekt.
Je kunt altijd bellen met één van onze bestuursleden.
Heb je andere vragen of opmerkingen dan graag een e-mail sturen aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
SPORTACCOMMODATIE
Sporthal "Reutsdael"
Sportparklaan 54
6097 CW Heel
Tel: 0475 852500
 
TRAININGSTIJDEN
maandag van 19:30 uur - 21:00 uur
woensdag van 17:30 uur - 19:00 uur
vrijdag van 10:00 uur - 11:30 uur
 
Kom eens kijken of nog beter kom eens vrijblijvend meespelen!
 
Dynamictennis ..... dat speel je voor je plezier!
 

Nieuws

Limbra-Cup                         25 februari 2012.

Zaterdag 25 februari werd in onze sporthal Reutsdael gespeeld om de Limbra-Cup.

IMG 6640 (Small)Vorige jaar mochten wij de beker mee naar Heel nemen, en ook dit jaar bleken wij wederom een maatje te groot voor Old Dutch Eindhoven en DT1999 Nederweert.

Nadat Nederweert en Heel de vlaai en de koffie al genuttigd hadden, was er nog geen spoor te bekennen van de Eindhovenaren. Diverse telefoontjes gaven geen uitkomst.


Om 1 uur diende er toch begonnen te worden en ja hoor, om 20 voor 1 arriveerde ook de derde vereniging. Een misverstand werd geroepen, alhoewel een lid uit Nederweert vroeg of de zomertijd in Eindhoven al ingegaan was.

Toch werd precies op tijd begonnen; de gezellige gezamenlijke warming-up vooraf schoot erbij in.IMG 6660 (Small)
18 koppels, van elke vereniging 6 streden op 6 velden in 2 poules om de hoogste eer. Vorig jaar was al gebleken dat wij t.o.v. de overige verenigingen een grotere progressie hadden gemaakt. Zonder het precies te weten, werd al snel duidelijk dat wij weer de sterkste 6-tallen hadden.

Regelmatig hoorde je: "Waat hubtj geer toet noe toe gemaaktj?" of "Ut geitj good".

René en Annie konden het tijdschema precies aanhouden en nadat elk koppel 6 wedstrijden had gespeeld, volgde nog een finaleronde voor de 3 hoogste zestallen in de poule.

IMG 6672 (Small)

4 Maasgouwse koppels bij de beste 6. Na de drie finalewedstrijden werden wij uiteindelijk 2e (Jo, Geert en Jacq); 4e (Wim en Jan P.); 5e (Ton V. en Theye) en 6e (Christa en Tjeu)

In de kantine werden, onder het genot van een drankje en hapje, de prijzen uitgedeeld door voorzitter Rinus, met assistentie van René.

Sponsor Piet had voor iedere deelnemer(ster) nog een knuffel als verrassing en voor de beste 6 spelers een armbandhorloge. Om belastingtechnische reden kan het merk jammergenoeg niet bekend gemaakt worden.

Tot slot volgde de verenigingsuitslag: Op de 3e plaats, Old Dutch Eindhoven met 19 punten. 2e DT1999 Nederweert met 32 punten en wij werden alweer eerste met 57 punten.

IMG 6735 (Small)

Een pracht resultaat en toch was het enthousiasme minder dan vorig jaar. Raken we al een beetje gewend aan winnen? De voorsprong was wel erg groot. Maar zo lang het plezier bij ons niet minder wordt, mag dit voor Maasgouw geen probleem zijn of worden. De uitdaging ligt bij de andere verenigingen.

Bij de volgende uitwisseling zal zeer waarschijnlijk DTC de Wissel uit Goirle toetreden, zodat 2x per jaar de Limbra-Cup gespeeld kan worden. Eén keer in Brabant, één keer in Limburg.

Wij mogen terugkijken op een gezellig, goed georganiseerd toernooi, waarbij wij goede gastheren waren voor de mensen uit Eindhoven en Nederweert. Laten wij ervoor zorgen dat wij na 24 oktober, als organisator van de Brabant-Cup, hetzelfde geluid kunnen laten horen.

Voor alle foto's van dit evenement klik hier


Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering  27 januari 2012

Voor onze Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering mochten wij dit jaar IMG 6608 (Small)(onder dankzegging !!) gebruik maken van de kantine van een nabijgelegen bevriende club. Er stonden voor deze goedbezochte bijeenkomst maar liefst 15 agendapunten op de rol, die in goede en constructieve sfeer werden behandeld.

IMG 6593 (Small)IMG 6595 (Small)Vlasta Ploeg liet zich wederom spontaan van haar beste kant zien. Haar broodjes maar zeker ook het gebak “uit eigen oven” waren van grote klasse. En dientengevolge nam dit culinaire tussendeel weinig tijd in beslag. In no time waren de schalen leeg. Hulde!

Enkele leden werden tijdens de vergadering bijzonder in het zonnetje gezet. En daar was alle aanleiding voor.

Piet Dauphin ontving de “Gouden Clubsleutel” IMG 6626 (Small)
voor zijn vele en langdurige verdiensten bij het opbouwen van de speelvelden. Hij is bijna elke speeldag als allereerste aanwezig in de sporthal en zorgt ervoor dat alle palen en netten perfect zijn voorbereid. Dat spaart veel tijd en de vereniging mag trots zijn(en is dat ook!)op zulke “meewerkende voorlieden”. Bijna onzichtbaar maar altijd volstrekt onmisbaar. De hartenwens van velen: “Piet, ga zo door!!!”

(Nagekomen inside-info: Piet heeft sinds kort een meewerkend vriendje. Ook dat vriendje schijnt heel goed zijn best te doen. En verdient dus ook een warme douche!)

Har Houben, onze energieke site-beheerder, heeft de afgelopen tijd veel energie,IMG 6629 (Small) denkkracht en tijd geïnvesteerd om onze veelgeprezen site in de lucht te krijgen. Collega-verenigingen hebben onomwonden al laten weten “stik-jaloers” te zijn op zulke creativiteit. Maar Har blijft daar nuchter en onberoerd onder. Hij spreekt liever van “prettige kastijding van de grijze cellen” en bagatelliseert daarmee de fikse inspanningen. Maar insiders weten wel beter. Het heeft veel moeite gekost. Hij overwon tegenslagen. Hij had slapeloze nachten van de “draaiende raderen”. Maar we kunnen gerust zijn: zijn huwelijk is nog springlevend.
Har verdient “eine dieke merci”. En die kreeg hij !!

IMG 6611 (Small)De overige agendapunten werden, zoals een van de leden het treffend uitdrukte, “professioneel” afgewerkt. Financieel zijn de zaken goed in orde. Het jaarverslag 2011 vermeldde vele “succesvolle en aansprekende activiteiten”. En er werden enkele werkgroepjes gevormd waarvan met name de werkgroep “Derde Helft” mocht rekenen op warme gevoelens en “aangepunte verwachtingen”. We gaan het binnenkort horen.

 

Verslag Nieuwjaarstoernooi Veldhoven     15 januari 2012

 

IMG 0021 (Small)Vrijdagmorgen 13 januari, 10.02 uur: Voorzitter Rinus neemt in de Sporthal kort het woord en vraagt aan alle deelnemers aan het Nieuwjaarstoernooi in Veldhoven om zondag gezamenlijk om 8.15 uur te vertrekken. Echter, 4 “rebellen” hebben op het programma gezien, dat zij pas op zijn vroegst om 11.00 uur hoeven te spelen. Zij spreken onderling af om een uur later te vertrekken en het vroege zondagmorgenuur in bed te besteden. Later op de dag zou blijken dat dit uur wel eens belangrijk geweest zou kunnen zijn voor hun prestaties.
Aldus: 6 mensen netjes op tijd om 9 uur in Sporthal Atalanta te Veldhoven.IMG 0654 (Small) De overige 4 verschijnen nog ruim op tijd, maar niet volgens afspraak, een uur later. En tot ieders verrassing verschijnt rond het middaguur Nel Swinkels in de hal om alle deelnemers een hart onder de riem te steken. De top van de Nederlandse Dynamictennis sport is aanwezig. Er zijn 8 speelvelden met een ingewikkeld speelschema. Vele deelnemers zijn nog jong tot piepjong. Onze eerste gedachte: Wat moeten wij hier? “Onze stinkende best doen, zonder het plezier te verliezen”, aldus Rinus. En…. we doen onze stinkende best. Er volgen een aantal leuke, spannende en soms ook hoogstaande partijen.
De 4 koppels in de D-groep halen allemaal de kwartfinale. Voor 3 koppels eindigt het hier. Allen plaats 5 t/m 8! Tjeu Rietjens en Wim Schoenmakers winnen hun kwartfinale, winnen ook hun halve finale en moeten pas in de finale tegen een zeer geroutineerd koppel hun meerdere erkennen.
IMG 0657 (Small)Een prachtige 2e plaats in de D-groep is hun beloning. Voor een landelijk toernooi een fantastisch resultaat!!
Dan is er ook nog een koppel dat meende zich (als experiment) in de zwaardere C-groep te moeten inschrijven, Geert Kehrens en Jacq Geerards. In het kleedlokaal in Heel werd de term “overmoedig” en iets van “de broek scheuren” regelmatig opgevangen. Echter zij worden in hun poule 2e en mogen na lang wachten om half 4 de finale spelen. Rond het speelveld verzamelen zich talrijke toeschouwers, waarvan de 8 uit Heel gepast luidruchtig, adviezen uitdelen. De 9e, Har Houben, vormt samen met zijn Belgische collega, het illustere internationale scheidsrechtersduo. Zij hebben hun handen vol aan deze wedstrijd, die gaat over 2 gewonnen sets.
IMG 0023 (Small)De eerste set wordt verloren, maar in de tweede set blijkt dat de gewijzigde opstelling gunstiger is voor de Heelse mannen. Er moet een derde set aan te pas komen. Gewisseld wordt bij een 11-8 (!!) achterstand, maar dan komen weer de gunstige mannen tegenover elkaar te staan. De heldere stem van Christa klinkt regelmatig door de hal. “Kom op mannen, jullie kunnen het”. De laatste energie wordt uit het lichaam geperst en punt voor punt, met vaak hoogstaande rallies, wordt de achterstand ingelopen. Het Belgische kamp wordt stiller en bij een voorsprong van 20-18 klinkt opeens de duidelijke stem van Har Houben: UIT. De zege is een feit. Winnaars groep C dubbel!! Een geweldige prestatie op zulk een groot en aansprekend toernooi! IMG 0041 (Small)
In de kantine worden daarna, in afwachting van de prijsuitreiking, onder leiding van Wim, nog enkele consumpties en hapjes genuttigd en gaat het richting Heel. Al met al een heel mooie dag, een goed georganiseerd toernooi en uitstekende prestaties. We weten nu waar we “staan”, zeker rekening houdend met het leeftijdsverschil t.o.v. diverse tegenstanders.
 

 

IMG 0029 (Small)

                            IMG 0031 (Small)

We kunnen de toekomst positief tegemoet zien. Zowel prestatief als wat de gezelligheid betreft.

Voor meer info klik hier


Dynamictennis Maasgouw "Club van de Week" bij TV Limburg

Op 11 januari 2012 vonden de opnames plaats voor het populaire programma van ex-profvoetballer Maurice Graef op TV Limburg: TVL –SPORTARENA. Vast onderdeel van dat programma is dat een sportclub zichzelf kan presenteren als "Club van de Week". Voor Dynamictennis Maasgouw een uitgelezen kans om onze mooie sport in de etalage te zetten en om voor een breed publiek uit te leggen wat Dynamictennis precies inhoudt. Met groot enthousiasme werd dit initiatief door alle leden ondersteund. Bijna de gehele vereniging was bij de opnames aanwezig en tijdens de vele (herhaalde) uitzendingen prominent in beeld.

Rinus Ploeg deed als voorzitter het woord en kwam uitstekend voorbereid ten tonele. Hij legde ook aan de onwetende Maurice Graef prima uit wat Dynamictennis inhoudt. En Rinus sloot af met onze mooie slogan:

Dynamictennis......dat speel je voor je plezier!

Zo is het maar net......

Daarnaast kwam onze doelstelling om te proberen in Limburg op meer plaatsten een club van de grond te (helpen) tillen, goed uit de verf. Door de beperktheid van de studio was een realistisch "potje" niet mogelijk, maar toch konden Geert Kehrens en Huub Halmans een kleine impressie laten zien met racket en balletje. De beweeglijkheid van het spel kwam daarbij mooi in beeld.

Een heel leuke, leerzame en unieke ervaring voor Dynamictennis Maasgouw.

En "eeuwige roem" dus voor onze gezellige club......

Klik hier om deze uitzending te bekijken. Met dank aan TV Limburg voor het beschikbaar stellen van deze beelden........................................................

 

Prijsuitreiking tijdens gezellige Nieuwjaarsborrel op 6 januari 2012
 
IMG 6551 (Small)Tijdens de zeer gezellig verlopen Nieuwjaarsborrel op vrijdag 6 januari 2012, dit jaar gecombineerd met een heel mooi lopend buffet, keek voorzitter Rinus Ploeg terug op een leuk en ontspannen dubbeltoernooi. Hij feliciteerde alle prijswinnaars, reikte alle prijzen uit en dankte de TC voor alle inspanningen om er weer een geslaagd toernooi van te maken.
 
Tegelijk blikte hij ook vooruit naar 2012. Een jaar vol uitdagingen voor Dynamictennis Maasgouw. In februari 2012 het eerste voorproefje: de organisatie van het Limbra-toernooi. Gevolgd in oktober 2012 door het grote toernooi om de Brabant Cup. Dynamictennis Maasgouw zal dan in Sporthal Reutsdael als gastheer optreden voor zo’n 80 deelnemers uit geheel Limburg en Noord Brabant. Een flinke organisatorische uitdaging en een echte mijlpaal in de historie van onze club.
 
IMG 6576 (Small)    IMG 6580 (Small)    IMG 6583 (Small)
 
Maar eerst nog een leuk tussendoortje: Op 11 januari de Tv-opname als “Club van de Week” in SportArena op TVLimburg. Je leest er later meer over…..


 
 
 
Clubkampioenschap “Dubbels” 2011 december 2011

IMG 6492 (Small)
Traditioneel wordt in december van elk jaar het clubkampioenschap voor dubbels georganiseerd. Drie speeldagen voor de poulewedstrijden en de vierde, laatste speeldag (dit jaar op vrijdag 30 december) voor de kruisfinales en de finales.

Onze technische commissie, speciaal in het leven geroepen om moeilijke IMG 6489 (Small) zaken simpel te houden, had alle individuele inschrijvers gekoppeld. De insteek hierbij was zo veel mogelijk gelijkwaardigheid in de dubbels. Daardoor kreeg dit toernooi automatisch een meer recreatief, ontspannen en gezellig karakter. Rene Frielink, onze onvolprezen toernooiregelaar, had er samen met zijn vrouw Annie vervolgens weer een mooi schema van gemaakt.

Na alle gewonnen toernooien en alle “successen in den lande”, gebaseerd op competitie en prestatiedrang, klonken er nu weer eens goedgeluimde en ouderwetse lachsalvo’s door de Heelse sporthal. De meer krachtige uitroepen (ook wel krachttermen genoemd) waren veruit in de minderheid. In ieder geval nog tijdens de poulewedstrijden…….

IMG 6423 (Small)Daarna kwamen natuurlijk toch enkele koppels “bovendrijven”. En die kregen vrij spontaan toch weer wat last van nervositeit en prestatiestress, verder vanaf de zijlijn gevoed door allerlei verbale stekeligheden, al dan niet onder water. Iemand sprak over “kapers op de kust” en een ander was op de finaledag al een half uur te vroeg om “even goed in te slaan”. Nou, dan weet je het wel….. de goedbedoelde recreatieve insteekjes warenIMG 6445 (Small) subiet vergeten. Ingeruild voor listige dropvolleys, snoeiharde smashes en lepe effectballen. En dat alles - voor de neutrale toeschouwer - onder het genot van zichtbaar verbeten trekjes en hoorbaar knarsende tandjes.

Zo gaat dat bij Dynamictennis Maasgouw. Zo hoort dat bij Dynamictennis Maasgouw.
IMG 6450 (Small)IMG 6501 (Small)

De winnaars:

1e         Huub Halmans en Thye Dorsers

2e         Ate Vogelzang en Rene Frielink

3e         Wiel Drabbels en Ton Vogels
 

Dynamictennis Maasgouw… Absolute Winnaar Zuid Nederland!
 
20111026 000 DTOp woensdag 26 oktober 2011 nam Dynamictennis Maasgouw deel aan het toernooi om de “Brabant Cup”. Een jaarlijks toernooi voor 50 plussers met teams uit Noord Brabant en Limburg: Eindhoven, Vught, Goirle, Moerdijk, Nederweert en Maasgouw.
Eén van de grondleggers van Dynamictennis in Nederland, DTTV Old Dutch uit Eindhoven, was gastheer en had een bijzonder aansprekend toernooi georganiseerd voor in totaal zo’n tachtig gemotiveerde spelers/speelsters.
Een plaatje om al deze actieve senioren aan de slag te zien!
 
En ook hier scoorde Dynamictennis Maasgouw een fantastisch resultaat. Tijdens de vele boeiende, messcherp gespeelde wedstrijden werd duidelijk dat wij in de afgelopen tijd een enorme progressie hebben doorgemaakt. Alle gezellige trainingsarbeid bleek een waardevolle investering te zijn20111026 085 DT geweest. Er werd vol overgave om elk puntje gestreden en gaandeweg werd duidelijk dat Dynamictennis Maasgouw, de jongste club onder de deelnemers, duidelijk heer en meester was. Er werd door tegenstanders waarderend en goedkeurend geknikt. "Petje af, voor jullie zijn wij een maatje te klein" tekenden wij op uit de mond van de winnaar van vorig jaar.
 
Niemand kon zich in Eindhoven meten met het fantastisch spelende Dynamictennis Maasgouw. Vorig jaar nog vijfde. Dit jaar met ruim verschil de ABSOLUTE WINNAAR van Zuid Nederland !!!!!!!
Een geweldige prestatie waar we met z'n allen beretrots op mogen zijn.
 
IMG 0365 (Small)Onze voorzitter kon na afloop met de borst vooruit de felbegeerde BRABANT CUP in ontvangst nemen. Onder luid gejuich van al onze spelers uiteraard en onder waarderend applaus van alle overige deelnemers. We hebben er vervolgens, naar goed Limburgs gebruik, "eine gooie op gedrônke!!!"
 
Oktober 2012 volgt dus een bijzondere uitdaging voor Dynamictennis Maasgouw: de organisatie van de traditionele BRABANT CUP in Heel. Een klus van bijzonder formaat. Adel verplicht…..
 
 
 
 
 
Maasgouw wint Uitwisseling met Nederweert.
 
IMG 5968 (Small)IMG 5973 (Small)Op woensdag 15 oktober 2011 organiseerde Dynamictennis Maasgouw in de “thuis”-sporthal in Heel een uitwisseling met DT Nederweert. Het is inmiddels een goede traditie geworden om enkele keren per jaar tegen Nederweert te spelen, de op dit moment enige andere club in Limburg die al een lange historie kent. In de afgelopen tijd was het steeds Maasgouw dat als nieuwkomer nog niet kon bogen op voldoende ervaring en routine. Dus Nederweert kwam steeds als winnaar uit de bus.
 
Maar aan die “traditie” kwam ditmaal resoluut een einde. Snel werd duidelijk dat alle trainingIMG 5986 (Small)sarbeid op de vrijdagmorgen niet voor niets is geweest. Dynamictennis Maasgouw heeft een meer volwassen status bereikt. Vele van “onze koppels” wisten de onderlinge “potjes” tegen Nederweert te winnen.
 
Wedstrijdleider Rene Frielink, aan de microfoon bijgestaan door zijn vrouw Annie, kon terugkijken op een heel geslaagde en sportieve middag. Rinus Ploeg sprak, onder het genot van een welverdiende borrel, als voorzitter een welgemeend dankwoord uit en kon glimmend van trots bekendmaken dat IMG 6017 (Small)de uitslag dit keer duidelijk in het voordeel van Maasgouw uitviel. Luid applaus vanuit Maasgouwse hoek viel hem ten deel.
 
Ben Houben, voorzitter van Nederweert IMG 6093 (Small)en sportief als altijd: “Wij hebben vandaag onze meerdere moeten erkennen en keren met gebogen hoofd huiswaarts. Maar wij ontmoeten jullie graag opnieuw in Nederweert.” Waarvan akte…….
 

De sport

Dynamictennis is een nog jonge sport die zo’n 25 jaar geleden is ontstaan vanuit het tafeltennis. De oorsprong ligt in Midden Nederland waar men binnen een tafeltennis-vereniging op zoek was naar een mogelijkheid om ook kinderen, waarvoor een tafeltennistafel nog wat hoog was, met speciale hulpmiddelen deel te laten nemen aan deze sport.
Zo is er bedacht dat het wellicht leuk was om in plaats van een tafel eens met zeer licht materiaal (racket en balletje) te spelen op een vlakke vloer in de vorm van een badmintonveld. Uit dit initiatief is een nieuwe, geheel eigen sport ontstaan die ook voor ouderen erg leuk en attractief is om te spelen: Dynamictennis. Het woord zegt het al: een dynamische vorm van tennis. Gespeeld met tafeltennis spelregels.
Kenmerkend zijn de lichte materialen waarmee gespeeld wordt. Het speciale racket houdt het midden tussen een badmintonracket en een tennisracket. Licht van gewicht en heel gemakkelijk te hanteren. De speelbal is een zgn “foam-bal” van 15 tot 17 gram. Ook bijzonder licht dus, waardoor blessures (zoals de beruchte zgn. tennis-arm) nauwelijks kunnen voorkomen. Integendeel. Er zijn tennistrainers die dynamictennis graag gebruiken om geblesseerde tennissers te laten revalideren.
logo dtbn
Geleidelijk aan heeft Dynamictennis zich ontwikkeld tot een sport die veel door “senioren” wordt beoefend. Dit heeft natuurlijk te maken met de lichte materialen maar ook met het feit dat de sport makkelijk te leren is, zeker voor mensen die ooit tennis of badminton hebben gespeeld. Blessures komen nauwelijks voor en toch is de sport heel dynamisch, snel en beweeglijk. Dat maakt dynamictennis zeer aantrekkelijk voor mensen die graag wat aan hun conditie willen doen en die daarvoor een leuk spel in clubverband zoeken. Want spelen in clubverband, op vaste tijdstippen en met leeftijdsgenoten, is extra motiverend en voor veel mensen net het steuntje in de rug om wekelijks echt aan hun conditie te werken.
Dynamictennis is een sport voor zowel dames als voor heren en kan heel goed gemixed worden gespeeld. Bij Dynamictennis Maasgouw hebben we zelfs meerdere echtparen als lid. En die genieten elke week dus dubbel!
Voor meer info over de sport, de geschiedenis, het materiaal, de spelregels en de verschillende speelklassen surf naar de site van DynamicTennis Bond Nederland
Dynamictennis……….dat speel je voor je plezier!